Sinds 17 november 2012  heeft de Vereniging Vrienden van het Witte Kerkje de culturele ANBI status. Dit houdt o.a. in dat donateurs fiscale voordelen hebben. Zie www.belastingdienst.nl

Rechtsvorm: Vereniging

Statutaire Naam: Vereniging Vrienden van het Witte Kerkje

URL: www.wittekerkjemaassluis.nl

Kamer van Koophandelnummer: 24360856

Doelstelling: De vereniging heeft tot doel: het beheer en de exploitatie van het Witte Kerkje te Maassluis. alles in de ruimste zin genomen.

Beloningsbeleid: De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

 

 

 

Beleidsplan 2015 en verder

Uit de statuten:

Artikel 3

 Doelstelling

De vereniging heeft tot doel : het beheer en de exploitatie van het Witte Kerkje te Maassluis, alles in de ruimste zin genomen.

Artikel 4

 Zij tracht dit doel te bereiken door:

a verhuur

b het organiseren van lezingen, concerten en andere activiteiten

c. alle ander wettige middelen, die voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

Korte terugblik

Op 6 april 2004 werd de Vereniging Vrienden van het Witte Kerkje opgericht. In die tijd was het kerkje nog niet verbouwd.

Restauratie

Bij de restauratie/uitbreiding in 2007 werd tussen de kerkzaal en de consistoriekamer een aanbouw geplaatst. Daar kwam een toiletgroep met invalidentoilet, een keuken en de entree en foyer. De oppervlakte van de consistoriekamer werd daardoor vergroot en de ruimten en voor-zieningen konden daarna onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. Ook werd het dak van de consistoriekamer aangepakt, net als de bestrating en de tuin.

Door de verbouwing werd het ook mogelijk de kerkzaal (Huygenszaal) en de voormalige consistorie (Van Embdenzaal) los van elkaar te gebruiken. De verplaatsing van de preekstoel naar de zijkant leverde een grote, witte muur op, die gebruikt kan worden voor film- en power-pointpresentaties

In 2008 werd het Kerkje aangewezen als trouwlocatie voor burgerlijke huwelijken. Het inzegenen van kerkelijke huwelijken blijft gehandhaafd.

Zo voldoet het gebouw aan de eisen van de tijd en werd het (drempelloze) Kerkje een aantrekkelijk en toegankelijk gebouw voor zijn gebruikers!

1. Het gebouw

In 2004 is de Stichting tot Beheer en exploitatie van het Witte Kerkje Maassluis opgericht. In die stichting participeerden de Woning Stichting Maassluis (thans Maasdelta Maassluis), de afdeling Maassluis van de Nederlandse Protestanten Bond (juridisch eigenaar van het gebouw) en de Vereniging Vrienden van het Witte Kerkje. Deze stichting heeft de exploitatie van het gebouw gedelegeerd aan de Vereniging Vrienden van het Witte Kerkje.

In 2014 vond een statutenwijziging plaats omdat het landelijk beleid wat betreft de woningcorporaties geen ruimte meer liet voor intensieve bestuurlijke betrokkenheid van de woningcorporaties bij maatschappelijke instellingen, zoals het Witte Kerkje. Woningcorporatie Maasdelta (de rechtsopvolger van de Woning Stichting Maassluis) heeft wel voor de komende jaren contractueel vastgelegd dat een zij een jaarlijkse donatie doen voor het onderhoudsfonds. De stichting is voortgezet door de Vereniging Vrienden van het Witte Kerkje en de afdeling Maassluis van de Nederlandse Protestantenbond, met een onafhankelijk voorzitter.

Het bestuur zal de nodige aandacht aan deze nieuwe taak blijven geven. Het Kerkje moet voor zijn  gebruikers aantrekkelijk blijven en daarom zal ook de komende jaren het contact met de gebruikers over verbeteringen van het Kerkje van belang blijven. Daarbij wordt nadrukkelijk naar de duurzaamheid van de oplossingen gekeken.

Aandachtspunten:

–          zorgen voor kennis in het bestuur over onderhoud van het gebouw

–          opzetten van een nieuwe meerjarenbegroting onderhoud

–          alle verbouwingen e.d. zullen op duurzaamheid worden getoetst.

–          maatregelen nemen om energieverbruik omlaag te brengen.

–          contact met gebruikers over verbeteringen van het gebouw

2. Cultureel erfgoed, gemeentelijk monument  

Op grond van artikel 3 van de Monumentverordening Maassluis 2007 werd Het Witte Kerkje  in 2008 geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst:

vanwege  de stedenbouwkundige situering, de materialisering en de detaillering van de gevels, het ontwerp en het  interieur.

Inventarisatie en waardering

‘Het exterieur van de kerk uit 1951 heeft cultuurhistorische waarde als getuigenis van de ontwik-keling van het Protestantisme na de Tweede Wereldoorlog. Het pand heeft architectuur-historische en architectonische waarde als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kerk, vanwege de Delftse Schoolstijl en als ontwerp van de architect S.J. van Embden uit Delft.  

Het object is van sociaal belang vanwege de ligging in een uitbreidingswijk uit de 50er jaren waar een dergelijk object bedoeld was als een sociaal-religieus centrum.  

De indeling en afwerking zijn grotendeels authentiek. Het interieur is tegelijk met het gebouw door de architect ontworpen en is van hoge monumentwaarde als een wezenlijk onderdeel van het geheel’. 

Het bestuur voelt het als zijn taak om zo goed mogelijk voor dit monument uit de wederopbouw te zorgen. Eventuele aanpassingen aan het gebouw en aan het interieur worden zorgvuldig bekeken; zij mogen geen afbreuk doen aan het ontwerp van Van Embden.

Aandachtspunt:

–          behoud karakter van het kerkje

3. Gebruik

Het bestuur wordt bijgestaan door de Programmacommissie. Deze commissie organiseert een serie lezingen over uiteenlopende onderwerpen en tevens een nieuwjaarsconcert. Op de lezing-avonden is muziek een vast onderdeel. Er wordt geen toegang gevraagd.

Het Kerkje wordt veel gebruikt door organisaties op sociaal en cultureel gebied.

Door musici wordt het Kerkje gewaardeerd vanwege zijn uitstekende akoestiek. In 2013 konden de Vrienden een vleugel aankopen: een aanwinst voor het Kerkje! Deze aankoop maakt het gebruik van de ruimte voor musici nog aantrekkelijker.

Ook bewoners uit de buurt weten het kerkje te vinden.

De activiteiten in het Kerkje mogen geen overlast geven aan de omwonenden. Mede teneinde de goede relatie in stand te houden, worden de buurtwoners jaarlijks  op de hoogte gesteld van het programma en uitgenodigd om langs te komen.

De Burendag ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Vrienden op 8 november 2014 was voor de Vrienden én de buren een daverend succes!

Meer vaste gebruikers betekent  dat er voor incidentele activiteiten minder keuze is. Daarom is besloten niet te streven naar meer vaste gebruikers.

.Aandachtspunten:

–          zorgen voor een gevarieerd gebruik van het gebouw.

–          zorgen voor een  goeie relatie met de buurt(bewoners) 

4. Publiciteit/bekendheid

De mogelijkheden van de ‘digitale snelweg’ en de sociale media zullen moeten worden gebruikt om meer bekendheid te geven aan de doelstellingen van de Vereniging.

Ook zullen de bekende kanalen, zoals de plaatselijke pers en regionale TV/Radio worden gebruikt.

Aandachtspunten:

–          andere vormen van publiciteit onderzoeken

–          verbetering van de website

–     voortzetting van de informatie (Nieuwsbrief e.d.) naar de Vrienden

5. Organisatie en bestuur

Meer leden betekent meer draagvlak voor het behoud van het Kerkje. Het blijft dus van belang meer leden te werven. Om de continuïteit van de Vereniging te waarborgen, zal het bestuur moeten worden uitgebreid.

Voor financiering van speciale projecten zijn donaties en giften belangrijk.

De Vereniging Vrienden van het Witte Kerkje is sinds 17 september 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit betekent o.a. dat donaties aan de vereniging (niet de jaarlijkse contributie) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De Culturele ANBI status van de Vereniging maakt het doen van een gift voor de gever daarom aantrekkelijk.

Aandachtspunten

–          uitbreiding  bestuur

–          meer leden werven

–          bij speciale projecten externe financiering zoeken

 Maassluis, 1 december 2015/GHJ

financien